Neohodnoceno

Školení řidičů referentských vozidel

Tento kurz by s odkazem na Zákoník práce měl absolvovat každý zaměstnanec firmy nebo Osoba samostatně výdělečně činná, která ke své práci využívá firemní vozidlo či traktor. Více k povinnosti absolvovat školení řidičů referenčních vozidel v popisu níže.

Objednat
400 Kč / Osoba

Zaměstnavatel je dle Zákoníku práce povinen zajistit svým zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování. Zaměstnavatel dále určuje četnost a obsah školení a způsob ověřování znalostí. Školení referentů by mělo být prováděno opakovaně.