Průkaz profesní způsobilosti řidiče

Výuka obsahuje společnou část pro všechny skupiny řidičských oprávnění, zvláštní část pro skupiny řidičských oprávnění C1, C1+E, C, C+E a zvláštní část pro skupiny řidičských oprávnění D1, D1+E, D,  D+E. Výcvik je zaměřen na praktickou aplikaci znalostí o řízení vozidla, které jsou předmětem výuky. Procvičuje se ovládání vozidla na různém povrchu vozovky, za různých povětrnostních podmínek, za snížené viditelnosti, procvičuje se správná reakce řidiče při neobvyklých a krizových situacích, brzdění cílené a krizové, rozjezdy a řazení rychlostních stupňů v extrémních podmínkách.

Objednat
21 000 Kč / Kurz
Výcvik pro příslušnou skupinu řidičského oprávnění se provádí řízením výcvikového vozidla pod dohledem našeho lektora. Výcviku se může podrobit pouze řidič, který již je držitelem řidičského oprávnění příslušné skupiny. Část výcviku v řízení vozidla může být nahrazena výcvikem na řidičském trenažéru.
 
Zkouška profesní způsobilosti se provádí písemnou formou a ověřuje znalosti ve výše uvedených oblastech výuky. Obecní úřad obce s rozšířenou působností rozhodne na písemnou žádost řidiče, zda je tento řidič profesně způsobilý. Pokud obecní úřad obce s rozšířenou působností řidičem podané žádosti nevyhoví, vydá ve věci písemné vyhotovení rozhodnutí.
 

Žadatel musí k písemné žádosti dále doložit, že:

 • je držitelem řidičského oprávnění pro příslušnou skupinu vozidel,
 • zaplatil správní poplatek,
 • úspěšně vykonal zkoušku v období 6 měsíců před podáním žádosti, nebo
  • se podrobil výuce v rámci pravidelného školení v plném rozsahu a předepsaným způsobem,
  • má na území České republiky obvyklé bydliště podle zákona o silničním provozu,
  • vykonává závislou práci pro zaměstnavatele usazeného na území České republiky, nebo
  • na území České republiky podniká.  
Žadatel, kterému má být profesní způsobilost řidiče zaznamenána do řidičského průkazu, musí spolu s žádostí podat i žádost o vydání řidičského oprávnění z důvodu změny údajů v něm uvedených. 
Úspěšné vykonání zkoušky profesní způsobilosti žadatel nedokládá, pokud zkoušku provedl obecní úřad obce s rozšířenou působností, u kterého podává žádost. 


Platnost průkazu profesní způsobilosti řidiče je 5 let od data vydání.

Více informací k profesní způsobilosti zjistíte na portálu Ministerstva dopravy.

Zpět do obchodu